Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

Zákazník má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Oznámenie zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodnom stave, v originálnom obale, nepoškodený, používania, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátená faktúra a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom.

Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame.

Zákazník môže, ale nemusí uviesť dôvod odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.

 

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci okrem prípadu ak sa jedná o oprávnenú reklamáciu tovaru.


Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok, a to prevodom na bankový účet určený zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky.

Záruka sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov na nový tovar. 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

 

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave.

Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu (pokiaľ sa nedohodneme inak) bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Odporúčame tovar poistiť.

Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:odovzdaním opraveného tovaru,výmenou tovaru,vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Zánik nároku na reklamáciu:

a) bol tovar poškodený neodbornou a hrubou manipuláciou zo strany kupujúceho

b) Kupujúcim neboli dodržané podmienky skladovania predpísané výrobcom


Záverečné ustanovenia:

V pripade, že kupujúci požiada o späť vzatie tovaru našim kurierom, tak mu bude učtovaný manipulačný poplatok 10 Eur bez DPH.

Kupujúcemu v relevantných prípadoch vrátenia tovaru z iného dôvodu ako reklamácie, ako aj v prípadoch opakovaného dodania zásielky (z dôvodu jej neprevzatia Kupujúcim pri prvom dodaní) účtovaný manipulačný poplatok vo výške 10 Eur bez DPH.


 

Kontakt

Názov firmy/fakturačné údaje/.

Triple S,s.r.o.

prevádzka/sklad

Muránska 1305

980 61 Tisovec

IČO:46611746

IČ DPH:SK2023489369

Deň zápisu:3.4.2012

Obchodný register Obchodného súdu Banská Bystrica

Vložka číslo:  21951/S

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

 

Otváracie hodiny: 

Po - Pia: 8.00-16.00 - výdaj tovaru zo skladu len po tel.dohovore

So - Ne: - elektronicky komunikujeme

 

 

 

Telefón: 

0907821230

0908530893

 

 

Email:

kato@kato.sk

 

Copyright 2015 - 2024 © Kato.sk - podstielky pre mačky