Obchodné podmienky

Úvod Dodanie tovaruObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.kato.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

1,Prevádzkovateľom internetového obchodu www.kato.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť

Triple S,s.r.o. so sídlom na ul. Muráňska 1305,980 61 Tisovec, IČO: 46611746,DIČ: 2023489369, IČ DPH:SK2023489369

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo:  21951/S.

2, Zákazník je záujemca o tovar Predávajúceho (ďalej len „Zákazník“).

3, Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.kato.sk

4, Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

5, Tovarom Predávajúceho sa rozumejú všetky produkty ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu/eshop-u (ďalej len „Tovar“).

6, Spoločnosť Triple S,s.r.o .  je platcom DPH.

Povinnosti predávajúceho

7, Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar na ním určený účet. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.

Povinnosti kupujúceho

8,Kupujúci sa zaväzuje: Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

Objednávanie tovaru

9,Kupujúci objednáva tovar jedným nasledovným  spôsobom: elektronickou objednávkou priamo na našej stránke www.kato.sk

Objednávka

10,Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

11, Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese tng@kato.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0907 821 230. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Cena za tovar

12,Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar sú konečné. K cene tovaru sa pripočítajú poplatky za doručenie podľa cenníka dopravy a v prípade dobierky tak poplatok 0,8 Eur.Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je stanovené inak. Dokladom o predaji je faktúra, bloček z registračnej pokladne, ktoré sú  pripojené ku každej zásielke a slúžia zároveň ako dodací a záručný list.

Ceny na e-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

Platba za tovar

13,Platba vopred na účet – zákazníci u nás platia prostredníctvom  Inernet bankingu. Ak sa rozhodnete využiť tento systém,  po potvrdení objednávky  (osobnom dohovore) Vám bude vystavená zálohová faktúra.  K tovaru Vám následne bude priložená faktúra, ktorú už nebudete uhrádzať.

Platba na dobierku – ak nechcete platiť za tovar vopred a vyhovuje  Vám viac platiť pri preberaní tovaru, môžete využiť spôsob platby na dobierku a zaplatiť v hotovosti kuriérovy.

Dodacie podmienky

14,Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

Doprava tovaru

15, Jeden balík môže mať hmotnosť max.40kg.

Zásielková služba DPD bez dobierky. 

Balík do  max. 40 kg - 3,80 € 

Dobierka sa pripočítava + 0,80 Eur.

DPD - lehota dopravy nasledujúci pracovný deň po dni podania. Oznámenie príchodu zásielky adresátovi prostredníctvom  telefonátu  od prepravnej spoločnosti. Pri neúspešnom pokuse o doručenie zásielky  sa pokus ešte raz opakuje. Zásielky sa dodávajú do ktoréhokoľvek miesta v SR priamo k Vašim dverám.

Reklamácie

16,Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Zákazník má právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Oznámenie zákazníka o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie podľa  prvého odseku v bode 16. týchto  podmienok a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený tovar v pôvodnom stave, v originálnom obale, nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátená faktúra a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s tovarom. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame.

Zákazník môže, ale nemusí uviesť dôvod odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa týka len zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci okrem prípadu ak sa jedná o oprávnenú reklamáciu tovaru.

Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu tovaru po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto podmienok, a to prevodom na bankový účet určený zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky.

Záruka sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na repasovaný - použitý tovar. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu (pokiaľ sa nedohodneme inak) bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s krmivom, alebo pri nevhodnom uskladnení krmiva u zákazníka. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:odovzdaním opraveného tovaru,výmenou tovaru,vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Ochrana osobných údajov

17, Zákazník súhlasí s tým, aby predávajúci spracovával jeho osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti s objednávaním tovaru, a to za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi predávajúcim a zákazníkom.

Vyplnením a zaslaním svojej registrácie, resp. jednorazovým prihlásením v zmysle pokynov Predávajúceho, dáva Zákazník svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov Predávajúcim v rozsahu registračných údajov, resp. údajov potrebných pre jednorazové prihlásenie, za účelom poskytovania informácií o Tovare, akciách a ďalších aktivitách predávajúceho. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Ďalšie práva zákazníka sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

Záverečné ustanovenia

18,Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť podmienky poskytovania Internetového obchodu/eshop-u, obmedziť alebo dočasne či trvale zamedziť poskytovanie Internetového obchodu/eshop-u.

Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Reklamácie Tovaru sa vybavujú v súlade s Reklamačným poriadkom 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. novembra 2014. Účinnosťou nového znenia Podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť.

 

 

 

Kontakt

Názov firmy/fakturačné údaje/.

Triple S,s.r.o.

prevádzka/sklad

Muránska 1305

980 61 Tisovec

IČO:46611746

IČ DPH:SK2023489369

Deň zápisu:3.4.2012

Obchodný register Obchodného súdu Banská Bystrica

Vložka číslo:  21951/S

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

 

Otváracie hodiny: 

Po - Pia: 8.00-16.00 - výdaj tovaru zo skladu len po tel.dohovore

So - Ne: - elektronicky komunikujeme

 

 

 

Telefón: 

0907821230

0908530893

 

 

Email:

kato@kato.sk

 

Copyright 2015 - 2024 © Kato.sk - podstielky pre mačky